Záruka kvality

 Thumbnail image

Všeobecné podmienky

    Jaroslav Kurinec - Slobodné povolanie - nie som platca DPH

    Slovensko, Trenčiansky kraj, 97101 Prievidza, YEYRA Film, F. Madvu 331

    kontakt e mailom - jaroslav@yeyra.eu
    tel. - +421 949 253 375

1.) Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaná produkcia  tovaru ( strih videa ) predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky ( potvrdenie o prijatí objednávky do poradia nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu spracovania jeho požiadaviek na úpravu videa. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia strihu, skenovania, úprav fotiek a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.


2.) Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania (nezažatá práca na videu a podobne). V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 60% z celkovej ceny tovaru - vzhľadom k neplatcovi DPH.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* zdroj videa, fotiek, kinofilmov je v nekvalitnom ( nespracovania hodnom ) stave. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


3.) Odstúpenie od vytvoreného  diela ( hotové DVD a pod. )
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru ( poštou, internetom). Keďže sa jedná o umelecké dielo, ktoré sa dá zneužiť kopírovaním (rozmnožením) odstúpenie je zhodnotené jedine odborným posúdením.
Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu odovzdania a Vaším číslom účtu či adresou pre prípadné  vrátenie vyplatenej sumy za dielo (ak bola suma poskytnutá).
Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
» tovar nesmie byť ani len otvorený z poštového obalu!, a znova zabalený ! (už môže byť okopírovaný)

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU !

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

· poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
· predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom   trhu (napr. akcie)
· predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nákup DVD, práce na videu...), alebo tovaru, ktorý má v popise.uvedené upozornenie, že je iba na objednávku.
· predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
· predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
· predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
· predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
· predaj novín, časopisov a periodickej tlače
· lotérie a iné podobné hry

V takomto prípade sa posudzujú náklady predávajúceho (čas, materiál, energie), bez zisku, daňových a iných odvodov - toto bude vždy odrátané z vracajúcej sumy.
Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho zhodnotení.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený naspäť na náklady odosielajúceho.


4.) Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 14 pracovných  dní od prevzatia  surového videa, fotografii, skenovaných filmov. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je predvedenie predmetu plnenia. Prepravu na adresu určenia zaisťuje pošta na základe dodanej adresy objednávateľom. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, (potvrdenku) návod na používanie DVD či iného média podľa objednávky.

Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a rozbalením.

Rozvoz tovaru po celej Slovenskej republike zaisťuje zvyčajne poštová služba. Náklady hradí objednávateľ.

5.) Zodpovednosť za závady diela a záruka
Riadi sa platnými predpismi SR. Keďže sa jedná o umelecké dielo, ktoré kapacitne zaberá veľké objemy dát na HDD, je štandardná záruka 30 dní  na nové DVD. Pokiaľ nie je uvedené inak v priloženom popise. V tejto lehote je „Projekt“ objednávky uložený v počítači. Za túto dobu musí objednávateľ tovar preskúmať ( prehrať DVD, prezrieť fotky ). Po tomto termíne bude celý projekt z počítača zmazaný. A tým znemožnená oprava diela. Je možná oprava, novými úpravami za výhodných podmienok.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak závada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim. (Nespôsobilé DVD – nefunkčné tlačítka v menu disku, poškodené poštou...) PREBERAJTE OD POŠTY LEN NEPOŠKODENÉ ZÁSIELKY!

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa závady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. ( Zlá kvalita videa, trhanie obrazu, rozmazané fotografie, iný formát videa a podobne ).

Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením prehrávacieho zariadenia, nevlastnenia softvéru potrebného na prehratie DVD a podobne.


6.) Vybavenie reklamácie
Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.

Predávajúci je oprávnený odstrániť závady aj opravou tovaru, ak sú závady opraviteľné. ( obálka DVD, popis ovládania a podobne ).

Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením závád zo strany kupujúceho predávajúcemu – do 30 dní od prevzatia. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal.

7.) Ochrana osobných dát

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

8.) Cena a jej možná zmena
Predávajúci má právo zmeniť cenu podľa aktuálnej ceny a tiež podľa nepredvídateľných problémov pri spracovaní videa, fotiek. Jedná sa hlavne o zamlčaní poškodenej videopásky, poškodených diapozitívov, fotografii, iného formátu, ako je pre tento región určený - PAL.

________________________________________________

Jaroslav Kurinec - Y.E.Y.RA film   máj 2013

Cenník PDF skrátený : pdf_320 kb

 

 

CENNÍKY:

 

<<"STRIH VIDEA ">><< "KOPÍROVANIE" >> << "ÚPRAVA FOTO " >> HOME >> << "SKENOVANIE" >><< "VŠEOBECNÉ PODMIENKY" >>

 

  << Strih Ďalej >>